மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 3 September 2016

அனைத்து யூ.பி.எஸ்.ஆர் மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துகள்
அனைத்து யூ.பி.எஸ்.ஆர் மாணவர்களுக்கும் சிறப்பாகத் தமிழ்மொழிச் சோதனையை எழுதி முடித்தமைக்கு என் வாழ்த்துகள். தன் வரலாறு கட்டுரையை நீங்கள் அனைவரும் சிறந்த கற்பனைவளத்துடன் செய்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன். நன்றி. நான் வழங்கிய மாதிரிக் கட்டுரைகள் உங்களுக்கு உறுத்துணையாக இருந்திருக்கும் என நம்புகிறேன் வாழ்கத் தமிழ். சுடர் விடுவோம்.

கே.பாலமுருகன்
யூ.பி.எஸ்.ஆர் தமிழ்மொழி வலைத்தலம்.

Monday, 29 August 2016

தமிழ்மொழிக் கட்டுரை வழிகாட்டல் 2016 - யூ.பி.எஸ்.ஆர் சோதனை

இத்துடன் கட்டுரைக்கான சில பொதுவான வரைவிலக்கணங்களை இணைத்துள்ளேன்.


to download pdf copy click here: